?ao, ljubitelju putovanja! Dobrodo?ao na na? travel blog!

Da li si spreman za virtuelna putovanja na na?em travel blogu po najlep?im mestima Srbije i sveta? Kroz pisane re?i i fotografije zapo?ni sa nama putovanja na onim mestima o kojima nisi ni razmi?ljao!

dr?ava

destinacija

godina zajedni?kog putovanja

NOVO NA NA?EM BLOGU!

KO SU BOJANA, NIKOLA I NJIHOV TRAVEL BLOG?

Bojana i Nikola su avanturisti i nepopravljivi romantici koji u?ivaju u otkrivanju bajkovitih i tajanstvenih mesta u Srbiji i svetu. Inspiri?e nas svaki kutak, svaka legenda i tradicionalna hrana iz bo?anstvenih predela i lokacija u svim delovima sveta. Na?a pri?a o putovanjima je otpo?ela spontano u kojoj smo do sada zabele?ili najlep?e trenutke i upoznali neverovatne predele. Svojim fotografijama, video snimcima i pisanom re?ju inspiri?emo druge da se otisnu u nezaboravne avanture.

Putuj, leti & ?ivi ? to je na? moto!

VIDEO PUTOVANJA

Na?a putovanja jednostavno ne mogu pro?i bez video snimaka kojima do?aravamo destinacije koje obilazimo. Kroz na?e video snimke upoznajte Srbiju i svet iz druga?ije i lep?e perspektive!

O ?EMU PI?EMO I PRI?AMO?

 

Na na?em travel blogu mo?ete ?itati o interesantnim istorijskim pri?ama i legendama. Omiljeni deo na?ih putovanja je isprobavanje raznovrsne hrane. Volimo da upoznajemo narode drugih nacija sa kojima u?ivamo da popri?amo o njihovoj kulturi, hrani i istoriji. Istorija, legende i hrana, kao i korisne informacije i saveti sa na?ih putovanja su neizostavni segmenti na?e pri?e.

Pru?amo korisne informacije o destinacijama iz Srbije, Evrope i sveta. Sa nama ne mo?ete zalutati u nepristupa?ne predele, osim ukoliko vam mi to ,,slu?ajno? ne dozvolimo.

Zaplovite sa nama kroz rasko?ne uvale putovanja i skrojite ?ivot od predivnih trenutaka i ?arobnih prizora. Upoznajte sa nama Srbiju, ali i druge bajkovite i o?aravaju?e predele.

Nadamo se da ?ete u?ivati u na?im avanturama i po?eleti da se otisnete u neku od njih!

   ISTORIJA

   LEGENDE

   HRANA

   KORISNE INFORMACIJE

 

PRIJATELJI I SARADNICI NA?EG BLOGA

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!