Summer in Montenegro (III deo): Krstarenje Jadranom

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

Ima li i?ta lep?e od krstarenja beskrajnim plavim prostranstvima? Ima li i?ta lep?e od pogleda na beskona?no plavu povr?inu sa savr?enim odsjajem sunca i najlep?im tonovima morskih talasa? Istra?ivanje bisera Mediterana mo?e biti jedna od najuzbudljivijih avantura va?eg savr?enog odmora. Budva, Petrovac na moru i Kralji?ina pla?a su nas impresionirali arhtekturom i lepotom prirode. Ako ste avanturista u du?i poput nas onda je na?a preporuka da se upustite u avanturu krstranja Jadranskim morem.

Budva i ostale atrakcije tokom krstarenja

Iako je Budva metropola turizma i  veoma popularna po no?nom provodu, na?a avantura krstarenja Jadranom po?ela je sa kraljevskim gradom.

Petrovac na moru ? kraljevski grad

Petrovac na moru je simpati?an gradi? na obali Jadranskog mora, koji pleni rasko?nom prirodom od koje zastaje dah. Pe??ane pla?e, bistra morska voda u kojoj se ogledaju okolna brda i predivni komforni apartmani su jednostavni epiteti kojima mo?emo opisati ovaj grad. Uske i poplo?ane ulice sa brojnim restoranima iz ?ijih kuhinja se kr?ka tradicionalna hrana dodatno daju dra? ovom jedinstvenom gradu. Jedan od najlep?ih gradova Crnogorskog primorja ponosi se bogatom istorijom, interesantnim pri?ama i ljubaznim me?tanima. Prelepo ?etali?te kamenom poplo?ano sa opijaju?im mirisom cve?a, autenti?ni apartmani i restorani vrati?e vas u vreme kraljeva i elegancije.

Korisne informacije:

  • Cena krstarenja Jadranskim morem iz Bara sa obilaskom Petrovca, Budve i Kralji?ine pla?e je 12e.
  • Ukoliko krenete na ovaj izlet, u Petrovcu imate 1h slobodnog vremena, u Budvi 3h, a na Kralji?inoj pla?i 1h.
  • Polazak je u 08:10h, a dolazak u 18:00h. Imate dva broda: Margo i Delfin.
  • Iz Bara se organizuje izlet i do Kralji?ine pla?e sa cenom od 5e.
  • Kralji?ina pla?a je ime dobila po kraljici Mariji Kara?or?evi?, kojoj je ona bila omiljeno izleti?te.
  • Ukoliko ?elite dodatno da se informi?ete oko nekih pitanja (a mi ih mo?da ne mo?emo pru?iti), mo?ete to u?initi klikom OVDE.

?ta mo?ete videti u Petrovcu?

 

?armantan gradi? sa prijatnom i romanti?nom atmosferom je decenijama vrlo aktuelna turisti?ka destinacija. Najzna?ajnija atrakcija Petrovca je tvr?ava Castello, koja se elegantno uzdi?e iznad bistre povr?ine mora. Ovu tvr?avu podigli su Mle?ani u 16. veku i slu?ila je kao skloni?te za vino i maslinovo ulje. Do dana?njih dana, tvr?ava je sa?uvala autenti?ni mleta?ki stil i postala simbol Petrovca sa predivnim pogledom na more, pla?u i kameni grad.

Ostrva Kati? i Sveta Nedelja kao dragulji plavog Jadrana sijaju i sme?e se turistima. Na oko 1km od pe??ane pla?e pru?a se fantasti?an horizont na minijaturna ostrva od kojih zastaje dah. Prema legendi, jedne burne ve?eri moreplovca je zahvatilo stra?no nevreme. Nemirno more u sekundi sru?ilo je njegov brod, ali iskusni moreplovac uspeo je doplivati do ostrva. U znak zahvalnosti, sagradio je crkvu Svetog Vaskrsenja. Danas, ostrva su spektakularna atrakcija za turiste, koji redovno iznajmljuju ?amce i pedoline da bi se provozali do njih i u?ivali u egzoti?nim pejza?ima.

Budva ? grad pro?losti

 

Koliko je samo ljudi kora?alo krivudavim ulicama grada pro?losti? Koliko je samo neispri?anih legendi i zaboravljenih ljubavi u dragulju Jadrana? Bezbroj. Ako samo pro?etate poplo?anim ulicama Starog grada, do?ive?ete sna?nu harmoniju istorije i oseti?ete da je svaki kamen druga?iji od prethodnog. Ovaj grad je biser Jadranskog mora sa predivnim pla?ama i nestvarnim zalascima Sunca. Romantika Starog grada je nezaobilazan detalj dok kora?ate ulicama grada neverovatnog kulturno?istorijskog bogatstava. Dobrodo?li u grad pro?losti, grad ljubavi i grad preukusne mediteranske kuhinje.

Budva i turisti?ke atrakcije u gradu

Najzna?ajnija atrakcija u Budvi je Stari grad sa brojnim galerijama, prodavnicama, barovima i autenti?nim restoranima. Jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu ponosi se gradskom tvr?avom Citadelom sa koje se pru?a fenomenalan pogled na more i grad. Mesto je bajkovito za fotografisanje prirode i u?ivanje u prelepom horizontu u dnevnim i ve?ernjim satima.

Dok ?etate Starim gradom uo?i?ete nekoliko crkava sa unikatnom arhitekturom, koja je prepoznatljiva na ovom podru?ju. Najprepoznatljiviji simbol Starog grada je crkva Svetog Ivana Krstitelja sa visokim zvonikom i goti?kim prozorima. U crkvi se ?uva  ikona ?Madona in punta? (Budvanska gospa) koja je najve?a svetinja i za?titnica grada Budve. Tu je i minijaturna crkva Svete Trojice ispred koje se nalazi grob knji?evnika i politi?ara Stefana Mitrova Ljubi?e.

Izuzetno je zna?ajna i crkva Santa Marija in punta, koju su osnovali benediktinci u prvoj polovini 9. veka.

Po ?emu je jo? Budva poznata?

Ono po ?emu je Budva jo? prepoznatljiva je bronzana skulptura ?Budvanska plesa?ica? ili Gimnasti?arka iz Budve?. Elegantna skulptura na steni zna?ajna je po brojnim lokalnim pri?ama, a najpopularnija je pri?a o zaljubljenom paru i njihovoj tragi?noj ljubavi. Jednog dana, mornar je oti?ao da plovi morem na du?i vremenski period, a devojka je ostala u gradu i verno ?ekala svog verenika. Me?utim, verenik se nije pojavio.

Dani su prolazili, meseci pa i godine, a ona je postepeno izgubila nadu da ?e se on  ikada vratiti ?iv. Potpuno skrhana tugom i bolom zbog gubitka verenika, devojka je umrla na obali mora. Ova tragi?na pri?a uokvirena gracioznom skulpturom privla?i veliki broj znati?eljnih turista iz celog sveta.

Pla?e:

 

  • Slovenska ili gradska pla?a je najaktuelnija pla?a u Budvi. Na njoj je u jeku sezone uvek velike gu?ve. Prepuna je kafi?ima u kojima mo?ete da predahnete u vrelim letnjim danima.
  • Pla?a Mogren nalazi se na samo nekoliko metara od Statue Dancing girl. Pla?a je ime dobila po ?panskom moreplovcu Mogriniju, koji je do?iveo brodolom i iskrcao se na njoj.
  • ?ljunkovito ? pe??ana pla?a Havaji na ostrvu Sveti Nikola je fasciniraju?a. Do nje mo?ete do?i brodi?em i u?ivati u divljoj i netaknutoj prirodi.
  • Pored ovih pla?a, Budva je bogata i drugim pe??anim i ?ljunkovitim pla?ama (Ri?ardova glava, Buljarica, Jaz, Milo?er, itd.). Svaka od njih je o?aravaju?a na svoj na?in. Pla?e su vrlo aktuelne zbog sportova na vodi.

Budva i okolina

Iako je Budva neprikosnovena u svojoj lepoti i gracioznosti, mo?emo re?i da jo? jedno mesto mo?e da zauzme ove epitete. Kralji?ina pla?a je nesumnjivo jedna od najlep?ih pla?a na Mediteranu.

 

 

 

Kralji?ina pla?a ? pojam prirodne slikovitosti

 

Nedaleko od ?anja, sme?tena je pla?a besprekornog izgleda sa zanosnom uvalom i slikovitom prirodom. Prozirna boja mora i nestvarno lepa pe??ana pla?a pru?i?e vam predivan ose?aj da ste na egzoti?nom ostrvu udaljenom nekoliko hiljade milja od najbli?e civilizacije.

Pravi raj za sve hedoniste koji znaju u?ivati u prirodnim ?arolijama. Nekoliko m duga pe??ana pla?a ?ije se savr?eno izvajano tlo podudara sa svakim korakom ulaska u more, impresionira?e vas svojom ugodno??u i lepotom. Nemojte uskratiti sebi priliku da u?ivate u najlep?im nijansama mora i hodu po pesku mekanom poput pamuka.

Da li nam se dopala Budva i ostale atrakcije?

Ovo je bio savr?eno ispaniran dan na moru. Budva  nam se veoma dopala, kao i Petrovac na moru, a najvi?e Kralji?ina pla?a. Poslednji dani na Crnogorskom primorju bili su isplanirani za krstarenje Skadarskim jezerom i ?etnju stopama Petra II Petrovi?a Njego?a.

NA? VLOG IZ BUDVE I PETROVCA NA MORU

Q

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!