?ele kula ? kula od lobanja srpskih heroja!

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

U podno?ju Stare i Suve planine, u vihoru pro?losti i u vrtlogu rata i juna?tva, ?ele kula je dostojanstveno sa?uvala svoj temelj neustra?ivosti i rodoljubivosti. Na strahovitom mestu lokvi krvi heroja, zabele?ena je pri?a o hrabrom postupku Stevana Sin?eli?a i ?egarskih junaka. Njihova smrt je stra?na cena slobode srpskog naroda, koji se i u narednom periodu nije predao kand?ama okrutnog neprijatelja. Da li je ?egarska bitka samo jo? jedna u nizu bitaka i srpskih poraza, ili na?a najve?a pobeda?

Korisne informacije:

  • ?ele kula u Ni?u je progla?ena za spomenik kulture od od izuzetnog zna?aja.
  • Nalazi se na 4 km od centra Ni?a, na putu ka Ni?koj Banji.
  • Na turskom jeziku ?ele Kula je kelle kulesi, ?to u prevodu zna?i ,,kula od lobanja??.
  • Od 952 lobanje, danas je ostalo samo 58 ljudskih lobanja.
  • ?ele kulu godi?nje poseti oko 30 000 turista.
  • Za vi?e informacija posetite http://www.visitnis.com/cele-kula/ .
  • Spomenik na ?egru je prvi put podignut jula 1878. godine, dok je dana?nji spomenik u obliku kule podignut juna 1927. godine.
  • Bitku na ?egru predvodio je resavski vojvoda Stevan Sin?eli?, ?iji se spomenik nalazi u Svilajncu.
  • Svake godine 31. maja, grad Ni? obele?ava godi?njicu bitke na ?egru polaganjem venaca

?egar i ?ele kula ? pri?a o metku koja je zadivila svet

?egar i ?ele kula su spomenici nad kojima zadrhtimo prvim korakom na tlo juna?kog podviga Stevana Sin?eli?a, ali i na tlo varvarstva turskih okupatora. ?egarska bitka odigrala se 31. maja 1809. godine i smatra se jednom od najve?ih i najtragi?nijih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Srpsku vojsku predvodio je Stevan Sin?eli?, dok je tursku vojsku predvodio Hur?id-pa?a.

?egarska bitka je bitka dostojanstva i ?elje za pohlepnom vla??u, u kojoj je ?ivot za slobodu dalo oko 4 000 Srba. Stravi?na bitka prkosa i bezna?a vodila se celog dana na brdu ?egar kod sela Kamenica.

Hvatanje za gu?u i nasrtanje na o?i izme?u neprijatelja kulminiralo je da Stevan Sin?eli? u?ini ne?to ?to niko nije o?ekivao. Ispalio je metak u punu barutanu i digao u vazduh sve koji su u tom trenutku bili u ?ancu i u blizini. ?egarska bitka zavr?ila se porazom srpske vojske, ali njena pri?a o herojima je trijumf koji se nikada ne?e zaboraviti.

?ele kula ? cena slobode srpskog naroda

 

?ele kula je sazidana od kamena i kre?a, a njena unutra?njost je ispunjena stravi?nim prizorom jeze, strepnje i okrutnosti. Kao opomena srpskom narodu, Hur?id ? pa?a nare?uje da se sagradi jednostavna kula od lobanja poginulih srpskih vojnika. Sazidana je u periodu od juna do jeseni 1809. godine.

Ubrzo nakon izgradnje, ?ele kula u Ni?u je narodu postala podsticaj za krvavu borbu oslobo?enja svoje otad?bine od okrutnog neprijatelja. Narod je no?ima tajno vadio lobanje iz maltera i dostojno ih sahranjivali, dok je na frontu vodio krvave borbe sa neprijateljem do poslednjeg daha.

Zub vremena u?inio je svoje. ?ele kula je spolja postepeno propadala u svojoj mra?noj agoniji, ali jedinstveni suveniri odolevali su vremenu. Nakon ?to je Ni? oslobo?en 1878. godine, prikupljena su sredstva za obnovu i restauraciju kule. Zadr?av?i svoj autenti?an stil gordosti i ponosa, ?ele kula je tragom svojih junaka postala strahovita cena slobode srpske dr?ave!

Za?to treba da posetite ?ele kulu?

 

?ele kula, naizgled jednostavna gra?evina, riznica je misti?nosti, tajnovitosti, surovosti, strahote i brutalnosti. Kao spomenik od izuzetnog zna?aja, vekovima je odolevao kand?ama neprijatelja i odr?ao svoje dostojanstvo i ponos. Na ovom mestu tragi?nog, ali herojskog podviga srpskih junaka, nemogu?e je ne ostati ravnodu?an na ne?ove?ni poduhvat neprijatelja.

Ovo je spomenik koji pokazuje ljudsku hrabrost, ali istovremeno i ljudsku okrutnost i ?elju za vla??u. Pri?a o neustra?ivom podvigu Stevana Sin?eli?a i bezdu?nom ?inu turskih vojnika nikada ne sme biti zaboravljena!

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!