Logor Crveni krst ? strati?te krvi i ?asne smrti

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

Logor Crveni krst. Put u tamu i nepovrat. Hiljade ljudi je na ovom mestu zakora?ilo u kolosek divlja?tva, nemilosrdnosti, ali istovremeno i u put nade i uzvi?ene smrti. Samo nekolicina njih je u danima bezna?a, mrtvila i ni?tavila uspela da spas prona?e u nadi i veri da ?e pre?iveti. Mali broj njih je u tome uspeo. Duhovi pro?losti sna?no odjekuju zidovima logora i podse?aju nas kom su teroru i nemilosrdnosti logora?i bili svakodnevno izlo?eni.

Korisne informacije:

  • Logor Crveni krst u Ni?u poznat je i pod nazivom Memorijalni kompleks ,,12. februar?.
  • U logoru je 12. februara 1942. godine organizovano masovno bekstvo logora?a. ?ak 105 logora?a je uspelo da pobegne, a 42 je poginulo tokom bekstva.
  • O ovom doga?aju je snimljen film ,,Lager Ni??? 1987. godine u re?iji Miomira Stamenkovi?a.
  • Do logora mo?ete do?i gradskim prevozom i linije su dobro povezane sa centrom grada.
  • Logor je otvoren u septembru 1941. godine.
  • Spomen-park Bubanj je 1973. godine stavljen pod za?titu dr?ave.
  • Godine 1979. odlukom Skup?tine Srbije spomen-park Bubanj je progla?en kulturnim dobrom od izuzetnog zna?aja.
  • Pisali smo o ?ele kuli, zna?ajnoj turisti?koj atrakciji u gradu.

Logor Crveni krst ? ?ta videti?

 

Logor Crveni krst je domovina duhova, izgubljenih du?a zalutalih u vazduhu pepela i ni?tavila. Opasan bodljikavom ?icom i ogra?en visokim sumornim zidom, logor u Ni?u, obavijen je velom sivila i pla?a. Logorski kompleks sastojao se od glavne zgrade zatvora, dvori?ta, tri pomo?ne zgrade, ?etiri stra?arske ku?ice, dve kule osmotra?nice i dva tornja.

Za posetioce su sa?uvane prostorije u kojima su logora?i mu?eni i prostorije u kojima su boravili. Uslovi su bili bizarni i nehigijenski, a hrana toliko degutantna i pokvarena da su po njoj mileli crvi. U logoru Crveni krst u Ni?u izlo?eni su i li?ni predmeti logora?a koji su im bili oduzimani po dolasku u logor.

Kao da sve ovo ve? nije dovoljno stravi?no, u logoru su postojale samice, sagra?ene u jesen 1942. godine. Bez trunke milosti, nacisti su logora?e ka?njavali boravkom u samici i po nekoliko dana bez hrane i vode. Pod samica bio je pokriven bodljikavom ?icom, a takva konstrukcija spre?avala je tamni?are da spavaju. Nedostatak sna, nedovoljno hrane i vode dovodilo ih je do bunila i totalnog psihi?kog i fizi?kog sloma.

Spomen ? park Bubanj ? tamo gde duhovi stanuju

 

U periodu od zime 1942. do jeseni 1944. godine iz logora Crveni krst na ve?ni po?inak hodalo je vi?e od 10 000 ljudi. Na tom putu bezna?a ni deca nisu bila po?te?ena. Kora?aju?i putem smrti, svaki zarobljenik je ne?ujnom molitvom bio korak bli?i novom otkrovenju ?ivota.

Dana?nji spomen ? park Bubanj, prekriven ure?enom zelenom povr?inom, u pro?losti je bio ispresecan rovovima. U rovovima su zakopavane streljane ?rtve, a njihove du?e su u potrazi za bla?enim ?ivotom zalutale u dubini ?ume.

Njihovi vapaji odjekuju poljanom i be?umnim hodom oslu?kuju ih prolaznici ?etaju?i po krvavom tepihu. Na svakom koraku je pri?a o u?asu koji je zadesio zarobljenike iz koncentracionog logora Crveni krst.

Spomen ? park Bubanj ? ?ta videti?

 

Spomen ? park Bubanj je turisti?ko popularno mesto po spomeniku Tri pesnice. Spomenik je delo vajara Ivana Saboli?a i otkriven je zvani?no 14. oktobra 1963. godine. U obliku tri pesnice razli?itih veli?ina, spomenik je simbol mu?ke, ?enske i de?ije ruke koje prkose neprijatelju. Razlog je o?igledan: nacisti su na ovom mestu streljali i ?itave porodice.

Ina?e, prvo spomen ? obele?nje je otkriveno u julu 1950. godine i to u obliku skromne kamene piramide. Tek 1963. godine na dan oslobo?enja Ni?a u II svetskom ratu, spomen ? obele?je dobija dana?nji izgled. Na spomeniku su urezane re?i: ,,Streljali su nas ali nas nikada nisu ubili, nikada pokorili. Mi smo zgazili mrak i suncu oslobodili put.??

Za?to treba da posetite logor Crveni krst?

 

Logor Crveni krst je mesto koje zaslu?uje da mu se oda po?ast u ?ast ?rtvama koji su ovde ?iveli u ne?ove?nim uslovima. Na?e istorijsko, kao i kulturno nasle?e, zaslu?uje da budu pose?ivano, da se o njemu pi?u pri?e i sa ponosom govori. Spomen ? park Bubanj je drugo istorijsko obele?je grada iz perioda II svetskog rata i zaslu?no je deo dr?avnog kulturnog dobra.

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!