Ni?ka tvr?ava zanimljivosti, nakon kojih ?ete po?eleti odmah da je posetite!

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

Ni?ka tvr?ava jedna je od najlep?ih tvr?ava u Srbiji sa svojom istorijom dugom ?ak 18 vekova. Kao simbol grada Ni?a, tvr?ava je svedok brojnih ratova i naroda koji su ovde ?iveli i ostavili za sobom tragove svoje kulture i istorije. Da li je legenda o tajnom prolazu Ni?ke tvr?ave samo legenda ili ima istine u njoj, saznajte u tekstu Ni?ka tvr?ava zanimljivosti.

Slede 10 zanimljivosti o Ni?koj tvr?avi,  kojima ?ete upotpuniti svoje znanje i edukovati se o ovoj zna?ajnoj tvr?avi. Ako vam je u planu da posetite Ni?ku tvr?avu i grad Ni?, pro?itajte u na?em tekstu o Ni?koj tvr?avi ?ta sve u njoj mo?ete videti.

Ni?ka tvr?ava zanimljivosti:

 

  • Ni?ka tvr?ava je u 15. veku bila podeljena na pet mahala (gradske ?etvrti) koje je naseljavalo muslimansko stanovni?tvo. Svaka mahala je ime dobila prema verskim objektima oko kojih su se okupljale. Postojao je deo u kome je ?ivelo elitno stanovni?tvo i mesto gde su bile sme?tene ustanove lokalne administracije.
  • Ni?ka tvr?ava je obavijena velom misterije i brojnim legendama. Jedna od zna?ajnijih legendi je pri?a o tajnom tunelu za bekstvo u slu?aju pada tvr?ave. Prema legendi, prolaz je bio duga?ak nekoliko km i bezbedan da stanovnici pobegnu u okolnim planinama i sakriju se od neprijatelja.
  • Tvr?ava je imala ?etiri kapije: Stambol, Beogradsku, Vidinsku i Veliku ili Vodenu kapiju. Zanimljivo je da je Beogradska kapija nazvana tako zato ?to je usmerena prema Beogradu, a Stambol-kapija prema Istanbulu.
  • Zbog izuzetnog geografskog polo?aja i politi?kog zna?aja, krajem 2. i po?etkom 3. veka tvr?ava je dobila status municipijuma, samoupravnog grada.

Ostale Ni?ka tvr?ava zanimljivosti:

 

  • Legenda o Svetom Prokopiju je poznata malom broju ljudi. Da li verujete da je upravo po ovom svetitelju grad Prokuplje dobio ime? Da, mo?ti Svetog Prokopija su se ?uvale u tvr?avi, ali neposredno nakon osvajanja Turaka, mo?ti su pomerene. Pretpostavlja se da su sklonjene u Prokuplje.
  • Ni?ka tvr?ava je imala turski zatvor ? hapsanu. Sagra?ena je 60-tih godina 19. veka i njom je u tom periodu upravljao zloglasni zapovednik Beli Memed. Svoje ?rtve je nemilosrdno mu?io stravi?nim spravama, od kojih je najpoznatija sprava dolap. Ovom spravom je telo istezano do priznanja ili ?ak do potpunog gubitka svesti.
  • U tvr?avi je tokom I svetskog rata organizovano streljanje u?esnika Topli?kog ustanka. Streljanje su organizovali Bugari, koji su odvodili ljude iz zatvora u rov tvr?ave. Taj prolaz je poznat pod imenom ,,Kapija smrti?.

Zanimljivosti o Ni?koj tvr?avi iz perioda Turaka:

 

  • U tvr?avi je postojala oru?arnica u kojoj je skladi?teno oru?je. Sagra?ena je u drugoj polovini 19. veka. Danas, to je zgrada u kojoj su sme?tene galerija, konferencijska sala i prodavnica suvenira.
  • Barutane, u kojima su ?uvani barut i municija, gra?ene su u prvoj polovini 18. veka. Danas, ove barutane u Ni?u su jedini objekti ove vrste sa?uvane u Srbiji.
  • Tursko kupatilo (hamam) je potpuno o?uvano i predstavlja autenti?nu gra?evinu iz tog perioda. Do hamama voda je stizala iz Ni?ave i to pomo?u drvenog vitla. Kori??ene su i glinene cevi kojima je voda dovo?ena do rezervoara u hamamu.

 

Da li ste znali za ove zanimljivosti o Ni?koj tvr?avi? Nadamo se da vam se dopao na? odabir i da ste saznali ne?to novo i interesantno! Ni?ka tvr?ava, to svakako zaslu?uje, jer je bogata istorijom i kulturom!

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!