Rosoma?ki lonci ? skriveni kutak ?udesne Srbije & crkva sv. apostola Petra i Pavla

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

Stara planina, gorda i ponosna zbog mre?a reka, vodopada i zelenila, sinonim je netaknute prirode sa skrivenim predelima koji op?injavaju ve? prvim korakom. Rosoma?ki lonci, veli?anstveni kanjon skriven u zagrljaju najve?e planine u isto?noj Srbiji, predstavlja pravu riznicu lepote i ?ivopisne prirode. Netaknuta priroda, misti?ni i zadivljuju?i vodopadi, sprski manastiri, izvrsna tradicionalna hrana i gostoprimljivi doma?ini ? dobro do?li na Staru planinu!

Korisne informacije:

  • Na izlet na Staru planinu smo putovali sa turisti?kom agencijom Asturs iz Ni?a sa idejom da turisti?ki predstavimo Staru planinu.
  • Na izlet smo krenuli u ranim jutarnjim ?asovima, a vratili se uve?e oko 20h. Program i plan puta bili su dobro organizovani i imali smo dosta slobodnog vremena.
  • Prvo smo posetili crkvu u pe?ini Svetog Apostola Petra i Pavla, zatim Rosoma?ke lonce i na kraju vodopad Tupavicu.
  • Budu?i da autobus nije mogao do?i direktno do vodopada, od mesta parkirali?ta do vodopada ima 5 km pe?a?enja.
  • Ako idete automobilom, put je prohodan i mo?i ?ete do?i do vodopada ili bar do polovine puta.
  • Obavezno ponesite sa sobom udobnu obu?u i dosta vode, posebno ako planinu pose?ujete u letnjim danima.
  • Rosoma?ki lonci se nalaze u blizini Pirota u selu Slavinja i do njih mo?ete do?i samo pe?a?enjem oko pola sata.
  • Snimili smo vlog sa korisnim informaciajam i zanimljivostima o Staroj planini. 

Rosoma?ki lonci ? biser Stare planine

Da je priroda toliko ?udesna, kreativna, nestati?na, jednostavna, a istovremeno i misti?na, otkriva nam Rosoma?ko grlo na Staroj planini. Skriveni u podno?nju planine, Rosoma?ki lonci su ?udo prirode koje samouvereno otkrivaju svoju lepotu. Kanjon reke Rosoma?ke je uklesano u slojevitim stenama, koji podse?aju na kotlove ili lonce, po ?emu je i dobilo ime.

?irine oko 5m i visine oko 70m, Rosoma?ko grlo je pravi izazov i nezaboravna pustolovina za sve avanturiste. Kamenite zaravni prekrivene zelenilom odra?avaju pravu mudrost i neverovatnu lepotu prirode. ?ar Rosoma?kog grla upotpunjuje stara, napu?tena vodenica koja se nalazi na samo nekoliko metara od ulaska u kanjon.

?ivopisna i sjajna prirodna akcija je svoju lepotu dugo vremena ljubomorno skrivala od o?iju javnosti. Tek poneki me?tanin i znati?eljan planinar imali su ?ast da se upoznaju sa njom. Odjednom, Rosoma?ko grlo dobilo je svu pa?nju posetilaca i potpuno opravdalo svoju autenti?nost i lepotu.

 

Crkva u pe?ini svetog Apostola Petra i Pavla

 

Crkva u pe?ini svetog Apostola Petra i Pavla je sagra?ena u 13. veku i poznata je i kao Pe?inska crkva. Pretpostavlja se da su je izgradili isposnici sa Sinaja, koji su u ovom kraju boravili u 13. veku. Bogatstvo crkve oplemenjuje  freska Isusa Mladenca ili kako se jo? zove ?elavi Isus koja predstavlja duhovnu retkost.

Veruje se da je ova freska delo isposnika sa Sinaja, ali nije pouzdano utvr?eno da li je ona nastala u 13. ili u 14. veku.  Prema nekim podacima, veliki broj isposnika sa Sinaja do?ao je u Srbiju u vreme vladavine kneza Lazara i pro?irio ideju o mladom i ?elavom Isusu.

Sa druge strane, u narodu se veruje da je ova freska zapravo delo naroda koji su se molili Bogu i tra?ili njegovu pomo? u te?kim vremenima. Iako nije pouzdano utv?eno kada je freska nastala, va?no je da ona privla?i ljude koji redovno dolaze u crkvu da se mole.

 

Tupavica-magi?an vodopad Srbije

 

Rosoma?ki lonci su prirodno ?udo Stare planine koje oplemenjuje i zasenjuje svakog slu?ajnog ili namernog prolaznika. Da Stara planina obiluje brojnim prirodnim lepotama i ?udima od kojih zastaje dah nije tajna. Jedan od najslikanijih i najlep?ih prirodnih pejza?a kojim odi?e Stara planina je Tupavica, vodopad izuzetne lepote.

Nalazi se na 1.050 metara nadmorske visine u blizini sela Dojkinci. Visine do 25m, vodopad Tupavica, sa ?ustrim i bistrim slapovima vode, uti?e na melodiju i harmoniju prirode. Melodija ?ustrih slapova uz pratnju raspevanih ptica i mirisa divljeg cve?a, vodi nas u ?aroban svet spoznaje.

Vodopad Tupavicu je najbolje posetiti u prole?e ili u jesen kada je prizor najlep?i, a slapovi ?ivlji. U tom godi?njem dobu, lepotu vodopada do?arava budna i divna priroda sa glamuroznim prizorima zelenih i ?arenih nijansi.

Rosoma?ki lonci ? za?to ih posetiti?

Stara planina je nama otkrila samo neke svoje prirodne tajne, ali sigurni smo da krije jo? mnoge. Rosoma?ki lonci su ?ivopisan prizor prirode na koji je nemogu?e ostati ravnodu?an nakon ?to se spozna njegova magija. Na?a preporuka je da Staru planinu posetite u toplijem periodu godine i da u?ivate u svim njenim lepotama.

Prilikom posete planini, nemojte zaboraviti ni crkvu u pe?ini svetog Apostola Petra i Pavla. Vodopad Tupavica je, svakako, najpopularnija i nezaobilazna turisti?ka atrakcija i to sa razlogom. Ako ste u potrazi za netaknutom prirodom i avanturom, onda je Stara planina definitivno najbolji odabir.

Ukoliko vas zanima mo?ete da pro?itate jo? na?ih postova sa destinacija koje smo obi?li u Srbiji. 

POGLEDAJTE NA? VLOG SA STARE PLANINE

Q

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!