Za?to je Kragujevac prva srpska prestonica?

Autor: Putovati zna?i ?iveti - Nikola&Bojana

U brdovitoj kotlini reke Lepenice i podru?ja krvavih bitaka i narodnih heroja, Kragujevac se ponosno naziva prvom srpskom prestonicom. O Kragujevcu su ispevane narodne pesme, o njemu su pisane legende i mitovi, o njemu su bele?ene pri?e o herojstvu i juna?tvu. Nekada?nja varo?ica je u 19. veku postala prestonica moderne srpske dr?ave, ali je svoj zna?aj zadr?ala i do dana?njih dana. Otkrivamo vam za?to je Kragujevac prva srpska prestonica i za?to je postao grad svetlosti moderne dr?ave i napretka.

Kragujevac prva srpska prestonica ? kratka istorija

Kada je 1818. godine na predlog kneza Milo?a Obrenovi?a sazvana narodna skup?tina, Kragujevac je progla?en prestonicom Kne?evine Srbije. Od tog perioda, Kragujevac je postepeno gradio svoj dru?tveni, politi?ki, ekonomski i kulturni ?ivot. Ubrzo, postao je grad budu?nosti i napretka.
Temelj moderne srpske dr?ave na njenom putu oslobo?enja od neprijatelja nalazio se u Kragujevcu. Tro?ne i prizemne ku?e zamenile su nove i moderne zgrade, koje su po stilu podse?ale na zgrade u Be? u i Pe?ti. Orijentalni stil arhitekture je postepeno nestajao, dok je evropski izgled polagano postajao sve izra?eniji.
Kragujevac prva srpska prestonica je sa ponosom nosio ovu titulu u narednih nekoliko godina. Uprkos davnoj istoriji i pro?losti, slava i zna?aj prve prestonice moderne srpske dr?ave nisu zaboravljeni.

10 ?injenica za?to je Kragujevac prva srpska prestonica

 

Po mnogo ?emu Kragujevac mo?emo nazvati prvim gradom u Srbiji. U prestoni?kom periodu od 1818. do 1841. godine, Kragujevac je marljivo i pa?ljivo razvijao svoju kulturu, administraciju, ekonomiju i obrazovanje. O tome koliko je do?iveo procvat za samo nekoliko godina, verodostojno dokazuju gra?evine koje su i dan-danas spektakularne.

Me?utim, to nije sve.

Ovo su ?injenice za?to se Kragujevac i dalje naziva prvom prestonicom Srbije:

  • Prve srpske novine ?tampane su u Kragujevcu 1834. godine. To su bile Novine Srbske pod uredni?tvom Dimitrija Davidovi?a, politi?ara i diplomate.
  • Sretenjski ustav, koji je donet na Sretenje 1835. godine, je prvi srpski ustav. Ovim ustavom izvr?ena je podela vlasti na zakonodavnu, izvr?nu i sudsku.
  • U Kragujevcu u ?aurnici Vojnotehni?kog zavoda godine u prisustvu kralja Milana i kraljice Natalije zasijala je prva sijalica.
  • Prva stru?na ?kola u Srbiji osnovana je 1854. godine odlukom kneza Aleksandra Kara?or?evi?a. Bila je to Vojnozanatska ?kola, koja je u po?etku bila trogodi?nja ?kola, ?iji su polaznici imali izme?u 13 i 16 godina.
  • Godine 1999. u gradu je na PMF-u otvoren prvi javni akvarijum u Srbiji sa preko petsto vrsta podvodnog ?ivotinjskog sveta.

Ovo su jo? neke ?injenice:

 

Kragujevac, kao prva prestonica moderne srpske dr?ave, ponosi se jo? mnogim politi?kim i dru?tvenim prilikama u 19. veku, ali i u kasnijem periodu.

Ovo su novih pet ?injenica koje treba da znate o prvoj srpskoj prestonici:

? Prva gimnazija u Kne?evini Srbiji osnovana je 1833. godine, nakon ?to je Srbima Hati?erifom iz 1830. godine dozvoljeno da sami ustanovljuju ?kole. Kragujeva?ka gimnazija je najstarija gimnazija gde se nastava odr?avala na srpskom jeziku.
? Knja?evsko-srpski teatar u Kragujevcu je srpsko najstarije pozori?te osnovano 1834. godine.
? Prvi dvorski bal odr?an je u Kragujevcu 1834. godine u zgradi Narodnog suda. Na balu je svirala Knja?evsko-srbska banda, prvi orkestar, osnovan 1832. godine pod vo?stvom kompozitora Jozefa ?lezingera.
? Knez Milo? Obrenovi? je 1833. godine pismenom dozvolom ustanovio lutriju u Kne?evini Srbiji sa sedi?tem u Kragujevcu. Ovo je bila prva lutrija u dr?avi i igrala se dva puta mese?no.
? U porti Stare crkve podignuta je 1859. godine prva zgrada Narodne skup?tine u Kne?evini. U njoj je objavljen rat Turskoj 1876. godine, a 1878. godine pro?itane odluke Berlinskog kongresa.

Da li ste znali za ove zanimljive ?injenice o gradu Sretenjskog ustava i Milo?a Obrenovi?a? Ovo su bile 10 ?injenica za?to je Kragujevac prva srpska prestonica i verujemo da ste za neke od njih i znali. O Kragujevcu i njegovoj istoriji ima jo? mnogo toga da se ka?e, ali nadamo se da smo vas ovim tekstom ubedili da ga posetite.

Ukoliko planirate da posetite Kragujevac, za vi?e informacija o turisti?koj ponudi grada mo?ete saznati na ovom sajtu grada. 

PODELI NA? POST SA SVOJIM PRIJATELJIMA

i

Pro?itaj jo?

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!